DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Dom Pomocy Społecznej w Mirsku
ul. Zielona 12
59-630 Mirsk
tel. stacjonarny 75 / 783 46 61, 75 / 78 34 521
tel. komórkowy 797 355 430

Nabór na stanowisko pomoc administracyjna
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi

w Domu Pomocy Społecznej w Mirsku


 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mirsku, ul. Zielona 12 ogłasza nabór na stanowisko pomoc administracyjna w dziale terpeutyczno - opiekuńczym


 

I. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Wykształcenie minimum średnie ( preferowane wyższe na kierunku administracja, zarządzanie, politologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacja)

 2. Umiejętność obsługi komputera, w szczególności oprogramowania biurowego - Word, Excel, Power Point,

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

   

II. Wymagania dodatkowe;

 1. Dobra organizacja pracy,

 2. Umiejętność pracy w zespole,

 3. Umiejętność redagowania pism urzędowych oraz redagowania wewnętrznych aktów prawnych,

 4. Umiejętność śledzenia zmian w przepisach oraz interpretacji prawa,

 5. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

 6. Znajomość ustawy o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego.

   

III. Warunki zatrudnienia:

 1. Praca w siedzibie pracodawcy,

 2. Praca przed monitorem ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 3. Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Mirsku,

 4. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia pracy – niezwłocznie,

 5. Rodzaj umowy- umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny z możliwością

  zatrudnienia na czas określony, docelowo na czas nieokreślony.

   

IV. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Organizowanie właściwego obiegu dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,

 2. Prowadzenie sekretariatu,

 3. Prowadzenie dokumentacji mieszkańców,

 4. Prowadzenie spraw bieżących mieszkańców m.in. zakupy , korespondencja mieszkańców, meldunki, przyjęcia,

 5. Prowadzenie i aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki,

 6. Terminowe sporządzanie elektronicznych sprawozdań GUS, PFRON,CAS,

 7. Sporządzanie miesięcznych meldunków o ilości mieszkańców dla potrzeb organu prowadzącego,

 8. Prowadzenie zbioru zarządzeń, instrukcji, przepisów,

 9. Obsługa interesantów, udzielanie informacji,

 10. Inne czynności służbowe zlecone przez dyrektora w toku bieżącej pracy.


 

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV,

 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 3. Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i staż pracy,

 4. Oświadczenie o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,

 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( wzór

  w załączniku ).

   

VI . Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w placówce lub drogą korespondencyjną na adres:

Dom Pomocy Społecznej

ul. Zielona 12

59-630 Mirsk

w terminie do dnia 15.06.2020r. do godz. 10.00


 

Osoby, spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.


 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w DPS przez 3 miesiące od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.


 

W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć dokumenty w oryginale poświadczające wykształcenie, nabyte umiejętności oraz świadectwa pracy.


 

Mirsk, dnia 27.05.2020r.

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Mirsku

Dorota Cinciruk

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

…................................... …................................................

( imię i nazwisko ) ( miejscowość, data )

 

 

Ja niżej podpisana(y), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Zielonej 12 w Mirsku, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu uczestnictwa w procesie naboru w DPS.

 

 

 

…....................................................................................

( czytelny podpis )

 

 

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

 1. Administrator danych osobowych oraz dane kontaktowe: Dom Pomocy Społecznej, ul. Zielona 12, 59 – 630 Mirsk,

 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Danych Osobowych, Dom Pomocy Społecznej, ul. Zielona 12 59 – 630 Mirsk ; e-mail: gospodarczy@dps-mirsk.powiatlwowecki.pl

 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej,

 4. Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

 5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej,

 6. Uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 2. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 
Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional