DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Dom Pomocy Społecznej w Mirsku
ul. Zielona 12
59-630 Mirsk
tel. stacjonarny 75 / 783 46 61, 75 / 78 34 521
tel. komórkowy 797 355 430

Nabór na stanowisko dietetyk
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

w Domu Pomocy Społecznej w Mirsku


 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mirsku, ul. Zielona 12 ogłasza nabór na stanowisko dietetyk.


 

I. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,

 2. Znajomość przepisów HACCP,

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

   

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny);

 1. Umiejętność obsługi komputera oraz programów żywieniowych,

 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

 3. Umiejętność układania jadłospisów z uwzględnieniem indywidualnych wymagań dietetycznych,

 4. Dobra organizacja pracy,

 5. Umiejętność pracy w zespole.

   

III. Warunki zatrudnienia:

 1. Praca w siedzibie pracodawcy,

 2. Praca przed monitorem ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 3. Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Mirsku,

 4. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia pracy 15.06.2020r.

   

IV. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Układnie jadłospisów dekadowych,

 2. Opracowywanie receptur dań oraz receptur na poszczególne rodzaje diet,

 3. Nadzorowanie wszystkich etapów produkcji posiłków,

 4. Prowadzenie dokumentacji i bieżąca kontrola działu żywienia w zakresie HACCP,

 5. Praca na programie Diety i Magazyn firmy Arisco,

 6. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami kuchni, sporządzanie grafików czasu pracy dla pracowników kuchni,

 7. Dbanie o prawidłowy stan higieniczno – sanitarny kuchni, pomieszczeń pomocniczych oraz magazynów,

 8. Dbanie o prawidłowy stan techniczny i sanitarny sprzętu będącego na wyposażeniu działu żywienia,

 9. Prowadzenie magazynów – żywności oraz technicznego,

 10. Zapewnienie ciągłości dostaw towarów i usług niezbędnych do działania działu żywienia.


 

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV,

 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 3. Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i staż pracy,

 4. Oświadczenie o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 5. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,

 6. Aktualna książeczka zdrowia – do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej

 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( wzór

  w załączniku ).

   

VI . Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać drogą korespondencyjną na adres:

Dom Pomocy Społecznej

ul. Zielona 12

59-630 Mirsk

w terminie do dnia 15.05.2020r. (liczy się data stempla pocztowego).


 

Osoby, spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.


 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w DPS przez 3 miesiące od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.


 

W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć dokumenty w oryginale poświadczające wykształcenie, nabyte umiejętności oraz świadectwa pracy.


 

Mirsk, dnia 23.04.2020r.

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Mirsku

Dorota Cinciruk

OŚWIADCZENIE

 

 

 

…................................... …................................................

( imię i nazwisko ) ( miejscowość, data )

 

 

Ja niżej podpisana(y), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Zielonej 12 w Mirsku, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu uczestnictwa w procesie naboru w DPS.

 

 

 

…....................................................................................

( czytelny podpis )

 

 

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

 1. Administrator danych osobowych oraz dane kontaktowe: Dom Pomocy Społecznej, ul. Zielona 12, 59 – 630 Mirsk,

 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Danych Osobowych, Dom Pomocy Społecznej, ul. Zielona 12 59 – 630 Mirsk ; e-mail: gospodarczy@dps-mirsk.powiatlwowecki.pl

 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej,

 4. Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

 5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej,

 6. Uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 2. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 
Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional