DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Dom Pomocy Społecznej w Mirsku
ul. Zielona 12
59-630 Mirsk
tel. stacjonarny 75 / 783 46 61, 75 / 78 34 521
tel. komórkowy 797 355 430

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego
 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego

w Domu Pomocy Społecznej w Mirsku


 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mirsku, ul. Zielona 12 ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.


 

I. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej lub obywatelstwa państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( w przypadku braku obywatelstwa polskiego – posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej);

 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;

 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi;

 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych;

 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii;

 6. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ), tj. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

  a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

  b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

  c) do 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 7. Wymagana wiedza specjalistyczna;

 8. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego;

 9. Znajomość obsługi komputera.


 

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny);

 1. Umiejętności interpersonalne ( łatwość nawiązywania kontaktu, cierpliwość, empatia, umiejętność pracy w zespole );

 2. Umiejętność organizowania pracy własnej;

 3. Umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;

 4. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

 5. Zaangażowanie; dyspozycyjność;

 6. Umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;

 7. Odporność na sytuacje stresowe;

 8. Sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.


 

III. Warunki zatrudnienia:

 1. Umowa na czas określony. Jeżeli pracownik spełni oczekiwania pracodawcy, następna umowa podpisana zostanie na czas nieokreślony.

 2. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia pracy 01.06.2020r.


 

IV. Zakres wykonywanych zadań:


 

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 • Praca socjalna;

 • Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania mieszkańca bezpośrednio przed przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej,

 • Rozpoznawanie i udział w zaspokajaniu potrzeb i życzeń mieszkańców oraz współpraca w tym zakresie z Radą Mieszkańców i Dyrektorem Domu,

 • Współpraca z lekarzem w celu ustalenia najwłaściwszych metod postępowania z mieszkańcem,

 • Odwiedzanie mieszkańców przebywających w szpitalu,

 • Udział w realizacji Indywidualnego Planu Wsparcia,

 • Współpraca z kierownikiem zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, fizykoterapeutą, instruktorami terapii zajęciowej w zakresie dostosowania form rehabilitacji i rodzaju zajęć do indywidualnych możliwości oraz zainteresowań mieszkańców,

 • Współpraca z kierownikiem zespołu terapeutyczno – opiekuńczego oraz instruktorami terapii zajęciowej w zakresie organizacji czasu wolnego mieszkańcom, imprez okolicznościowych oraz innych form aktywności,

 • Pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rodziną,

 • Prowadzenie prywatnej korespondencji mieszkańców,

 • Dostarczanie codziennej prasy,

 • Współpraca ze środowiskiem – kontakty z różnymi instytucjami, zakładami pracy, szkołami – celem rozszerzenia świadczeń środowiska na rzecz Domu Pomocy Społecznej,

 • Przeprowadzanie wywiadów aktualizacyjnych,

 • Robienie zakupów mieszkańcom, którzy nie mogą sami tego dokonać lub pomoc przy robieniu zakupów osobom mniej sprawnym,

 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie powierzonych zadań z uwzględnieniem metod i form pracy oraz ich efektów, a w szczególności dokumentacji dotyczącej dysponowania środkami mieszkańców pozostawionymi w depozycie,

 • Ścisła współpraca z działem księgowości w zakresie działalności socjalnej.

   


 

V. Wymagane dokumenty:


 

 1. CV,

 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 3. Inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy, szkolenia, referencje,

 4. Oświadczenia:

  a) o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

  b) o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  c) o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

 5. Podpisana klauzula RODO ( druk w załączniku naboru ).

   


 

VI . Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:


 

Wymagane dokumenty należy składać drogą korespondencyjną na adres:

Dom Pomocy Społecznej

ul. Zielona 12

59-630 Mirsk

w terminie do dnia 15.05.2020r. (liczy się data stempla pocztowego).


 

Osoby, spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.


 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w DPS przez 3 miesiące od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.


 

W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć dokumenty w oryginale poświadczające wykształcenie, nabyte umiejętności oraz świadectwa pracy.


 

Mirsk, dnia 23.04.2020r.

 

 

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Mirsku

Dorota Cinciruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

…................................... …................................................

( imię i nazwisko ) ( miejscowość, data )

 

 

Ja niżej podpisana(y), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Zielonej 12 w Mirsku, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu uczestnictwa w procesie naboru w DPS.

 

 

 

…....................................................................................

( czytelny podpis )

 

 

 

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

 1. Administrator danych osobowych oraz dane kontaktowe: Dom Pomocy Społecznej, ul. Zielona 12, 59 – 630 Mirsk,

 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Danych Osobowych, Dom Pomocy Społecznej, ul. Zielona 12 59 – 630 Mirsk ; e-mail: gospodarczy@dps-mirsk.powiatlwowecki.pl

 3. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej,

 4. Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

 5. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej,

 6. Uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 2. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 
Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional