DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Dom Pomocy Społecznej w Mirsku
ul. Zielona 12
59-630 Mirsk
tel. stacjonarny 75 / 783 46 61, 75 / 78 34 521
tel. komórkowy 797 355 430

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej,

  z siedzibą przy ul. Zielonej 12, 59-630 Mirsk reprezentowanym przez dyrektora jednostki.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani  Ewy Krzyśków, z którą można kontaktować się telefonicznie pod nr 75 78 34 661, oraz  pisemnie ul. Zielona 12, 59-630 Mirsk, lub e-mail: kadry@dps-mirsk.powiatlwowecki.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. przetwarzanie jest niezbędne 
  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione 
  na podstawie przepisów prawa.

 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych. Jeżeli dane zostaną przekazane, zostanie Pani/Pan poinformowana(y) o tym fakcie oraz wskazani zostaną odbiorcy danych i podstawa prawna ich przekazania.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający 
  z przepisów ustawy z dnia  14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym 
  i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i przepisami wykonawczymi do ustawy.

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzania danych.

 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym.

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 
Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional