DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Dom Pomocy Społecznej w Mirsku
ul. Zielona 12
59-630 Mirsk
tel. stacjonarny 75 / 783 46 61, 75 / 78 34 521
tel. komórkowy 797 355 430

Nabór na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych
 Dom Pomocy Społecznej w Mirsku zaprasza do kontaktu osoby, które są zainteresowane pełnieniem funkcji opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.
Kandydaci, którzy chcą pełnić funkcję opiekuna prawnego powinny spełniać przesłanki określone w ustawie z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 583 ze zm. ) tj. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych oraz dawać rękojmię należytego wywiązywania się z obowiązków opiekuna prawnego.
Opiekun prawny sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi Sądu Rejonowego - Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Osobie sprawującej funkcję opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej należy się wynagrodzenie. Wynagrodzenie przyznawane jest, na wniosek opiekuna , przez sąd. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w stosunku miesięcznym i nie może przekraczać 1/10 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Osoby chętne prosimy o kontakt z naszymi pracownikami socjalnymi pod nr telefonu -
75 78 34 661 lub osobiście w siedzibie firmy w godzinach 7.00 - 15.00 
Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional