DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Dom Pomocy Społecznej w Mirsku
ul. Zielona 12
59-630 Mirsk
tel. stacjonarny 75 / 783 46 61, 75 / 78 34 521
tel. komórkowy 797 355 430

Przetarg na olej opałowy
 Lwówek Śląski: dostawa 160 000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze trzech jednostek Powiatu Lwóweckiego

Numer ogłoszenia: 341052 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lwówecki , ul. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, tel. 075 7823650, 7823652, faks 075 7823651.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatlwowecki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa 160 000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze trzech jednostek Powiatu Lwóweckiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa 160 000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze trzech jednostek Powiatu Lwóweckiego spełniającego parametry Polskiej Normy PN-C-96024L1. I CZĘŚĆ: Dostawa w ilości szacunkowej 70 000 l oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 48, II CZĘŚĆ Dostawa w ilości szacunkowej 40 000 l oleju opałowego lekkiego dla Dom Pomocy Społecznej w Mirsku, Mirsk ul. Zielona 12: III CZĘŚĆ Dostawa w ilości szacunkowej 50 000 l oleju opałowego lekkiego dla Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie, Nielestno 17 i jego rozładunek w tym miejscu (spust do zbiorników w piwnicy) Szczegóły przedmiatu zamówienia zostały okreslone w SIWZ i w załączniku nr 6 do SIWZ..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. W przypadku bardzo mroźnej zimy przewiduje się możliwość zwiększenia dostaw oleju opałowego. W przypadku wystąpienia konieczności dostaw uzupełniających zostanie zawarta nowa umowa. Wartość uzupełniającej dostawy nie może przekroczyć 20% wartości umowy podstawowej. Warunki umowy na zakup uzupełniającej dostawy oleju muszą być nie gorsze niż warunki umowy podstawowej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca przedstawi aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub promesę koncesji wydanej przez Prezesa URE w drodze decyzji administracyjnej potwierdzającej ubieganie się Wykonawcy o wydanie koncesji.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę, wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy oleju opałowego na kwotę nie mniejszą niż 25 000,00 zł brutto każda.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę dysponowaniem minimum 1 samochodem ciężarowym - cysterną zdolną do przewożenia oleju, która winna być wyposażona w urządzenie dystrybucyjne - instalację pomiarową do paliw płynnych oraz posiadać aktualne świadectwo legalizacji / certyfikacji urządzeń dystrybucyjnych w autocysternie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i dlatego też Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i dlatego też Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - termin dostawy - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiatlwowecki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.bip.powiatlwowecki.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, Sekretariat II piętro pokój 223..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. (art. 24 ust 2a Pzp).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa w ilości szacunkowej 70 000 l oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 48,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: I CZĘŚĆ: Dostawa w ilości szacunkowej 70 000 l oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 48, a) Jednorazowo zamawiana ( dostawa cząstkowa ) ilość oleju opalowego wynosić będzie od 20 000 litrów do 25 000 litrów. Jednostka posiada 1 zbiornik o pojemności 55 000 litrów. b) Parametry zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa w ilości szacunkowej 40 000 l oleju opałowego lekkiego dla Dom Pomocy Społecznej w Mirsku, Mirsk ul. Zielona 12.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa w ilości szacunkowej 40 000 l oleju opałowego lekkiego dla Dom Pomocy Społecznej w Mirsku, Mirsk ul. Zielona 12: a) Jednorazowo zamawiana ( dostawa cząstkowa ) ilość oleju opalowego wynosić będzie od 3 000 litrów do 6000 litrów. b) Parametry zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa w ilości szacunkowej 50 000 l oleju opałowego lekkiego dla Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie, Nielestno 17.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa w ilości szacunkowej 50 000 l oleju opałowego lekkiego dla Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie, Nielestno 17 i jego rozładunek w tym miejscu /spust do zbiorników w piwnicy/ a) Jednorazowo zamawiana ( dostawa cząstkowa ) ilość oleju opalowego wynosić będzie min. 8 000 litrów a w wyjątkowych przypadkach nie mniej niż 2000 litrów. Jednostka posiada 8 zbiorników o łącznej pojemności 16000 litrów. b) Parametry zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. termin dostawy - 5

 

 
Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional