DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Dom Pomocy Społecznej w Mirsku
ul. Zielona 12
59-630 Mirsk
tel. stacjonarny 75 / 783 46 61, 75 / 78 34 521
tel. komórkowy 797 355 430

CELE STOWARZYSZENIA

Naszymi celami są przede wszystkim:

 1. Pomoc w zabezpieczaniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturalnych mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz innym osobom ze środowiska lokalnego, które z powodu podeszłego wieku, różnych schorzeń lub trwałego kalectwa wymagają opieki i pielęgnacji;
 2. Prowadzenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz wspieranie tych jednostek w realizacji zadań;
 3. Wykonywanie zadań obejmujących udzielanie pomocy rodzinom i osobom będących w trudnej sytuacji życiowej zamieszkującym na obszarze działalności Stowarzyszenia;
 4. Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. Promocja i organizacja wolontariatu;
 7. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej;
 8. Pomoc charytatywna;
 9. Ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. Ochrona praw osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz równych praw osób niepełnosprawnych;
 11. Działania na rzecz wyrównywania szans kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych;

 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. Pomoc i wsparcie w zabezpieczeniu funkcjonowania Domu Pomocy Społecznejw Mirsku, a także polepszenie warunków bytowych i zdrowotnych przebywających tu osób przewlekle somatycznie chorych, wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji oraz pomoc w zaspakajaniu ich potrzeb życiowych,
 2. Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju, jak i za granicą z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych i zdrowotnych, w tym pozyskiwanie odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego , leków i wyposażenia celem poprawy wizerunku Domu oraz jego otoczenia ;
 3. Ochronę i promocję zdrowia osób niepełnosprawnych oraz profilaktykę i rozwój rehabilitacji leczniczej,
 4. Upowszechnianie i ochronę praw osób niepełnosprawnych,
 5. Popieranie wszelkich form działalności charytatywnej, na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. Inicjowanie i wspieranie pro- społecznej działalności kulturalnej i integracyjnej,
 7. Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznacza się na realizację celów statutowych,
 8. Organizowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, akcji informacyjnych oraz innych form przekazywania wiedzy.
 9. Organizowanie imprez kulturalnych służących integracji osób niepełnosprawnych, wykluczonych, potrzebujących wsparcia z powodu niepełnosprawności, bezdomności, bezrobocia oraz innych sytuacji losowych.
 10. Współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, których działalność jest zbieżna z celami stowarzyszenia na wszystkich obszarach jego aktywności.
 
Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional