DE
EN
PL
 
BADANIE RYNKU "USłUGI POGRZEBOWE" DLA DOMU POMOCY SPOłECZNEJ W MIRSKU

       BADANIE RYNKU "USłUGI POGRZEBOWE" DLA DOMU   POMOCY SPOłECZNEJ W MIRSKU

 

Zapytanie ofertowe dotyczy zamowienia publicznego o wartości nie przkraczajacej 30 000 euro


1.Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej

59- 630 Mirsk

ul. Zielona 12

Tel./fax 757834661

Adres strony internetowej:www.dpsmirsk.powiatlwowecki.pl

Adres e-meil DPS Mirsk:dpsmirsk@powiatlwowecki.pl

Godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

 zaprasza do złożenia oferty na swiadczenie usług pogrzebowych dla zmarłych  mieszkańców DPS w Mirsku zgodnie z wyznaniem.  

 

 

      2.Przedmiot zamówienia:

a) przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Mirsku w ilości orientacyjnej 10 pogrzebów rocznie.

           

b) ze wzgledu na szczególny charakter usług jakimi są usługi pogrzebowe , rzeczywista liczba dokonanych pochówków może ulec zmianie , zatem możliwość zmniejszenia lub zwiekszenia ilości dokonanych pogrzebów nie będzie skutkowało odstąpieniem od zawartej umowy. 

 

c) podstawą sprawienia pogrzebu będzie zlecenie wystawione przez Zamawiajacego . Zamawiający wystawia zlecenie .Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek wykonywania czynnosci związanych ze sprawowaniem pogrzebu.W przypadku zgonu , który nastąpi w nocy, niedzielę lub święta zlecenie wystawione zostanie w pierwszy dzień roboczy następujący po danym dniu.

 

d) usługa będzie wykonywana w granicach administracyjnych miasta i gminy Mirsk.

 

e) przez świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz DPS w Mirsku rozumie się: 

    ● zapewnienie miejsca na grób ( opłata za miejsce + koszt wykopania),

    ● zapewnienie trumny drewnianej sosnowej lub topolowej,w przypadku kremacji urny

    ● zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej,

    ● zapewnienie krzyża drewnianego,

    ● zapewnienie transportu do przewiezienia zwłok (transport ciała) z miejsca zgonu do miejsca

       pochówku ( wtym koszt worka na ciało),transport w celu kremacji

    ● przechowywanie ciała w chłodni,

    ● przygotowanie ciała do pochówku , łącznie z ubraniem zwłok,

    ● zapewnienie kompletnej oraz nowej bielizny , odzieży i obuwia dla zmarłego( w przypadku   braku),

    ● zapewnienie ceremonii pogrzebowej zgodnie z wyznaniem zmarłego ( uczestnictwo osoby duchownej),

    ● rozwieszenie dwóch sztuk nekrologów,

    ● zapewnienie obsługi pogrzebu oraz ceremonii pogrzebowej ( wpuszczenie ciała do grobu , zasypanie i zamkniecie grobu),

    ● zapewnienie opłaty eksploatacyjnej,

    ● zapewnienie nagrobka - górka z tablicą informacyjną

    ● zapewnienie wieńca i dwóch zniczy,

    ● bezpośrednie rozliczenie z Domem Pomocy Społecznej,

    ● w przypadku gdy zmarły posiada rodzinę deklarującą pochowanie mieszkańca  usługa ograniczy sie do przewozu ciała do chłodni oraz  rozliczenia bezpośrednio z rodziną zmarłego.

 

     4. Termin realizacji zamowienia 01.04.2015 do 30.04.2016 r.

        

   Dodatkowe informacje  można uzyskać pod nr.tel. : 757834661

   Wykonawcy biorący udział w niniejszym postępowaniu powinni złożyć ofertę cenową  na   załączonym wzorze oferty.

 

     5.Kryteria wyboru oferty:

   Zamawiający uzna za najkorzystniejszą  ofertę, która zawierać będzie najniższą cenę.

   Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z  przedmiotu zamówienia z Wykonawcą , który przedłoży   najkorzystniejszą ofertę.   

  

     6.Miejsce i termin złożenia ofert:

   

    Pisemne oferty należy składać na adres Domu  Pomocy Społecznej w Mirsku , ul . Zielona 12. 59 – 630 Mirsk lub w formie elektronicznej na adres dpsmirsk@powiatlwowecki.pl  w   terminie do dnia  12.03.2015 dogodz. 12:00.

 

 Załaczniki:

1.Formularz ofertowy

2.Formularz cenowy

3.Wzor umowy

 

  

                                                                                                                                 Załącznik nr.1

Nazwa Wykonawcy......................................................

 

Adres Wykonawcy........................................................

 

Tel/fax...........................................................................

 

 

 

 

 

 

                                         O F E R T A

 

 

1. Nawiązując do zapytania oferowego na świadczenie usług pogrzebowych dla Domu Pomocy   Społecznej w Mirsku oferuję wykonanie kompleksowej usługi pogrzebowe za cenę :

pochówek tradycyjny..........................zł brutto(słownie.....................................................

    .........................................................................................................................................................

pochówek z urną ............................... zł brutto ( słownie...................................................

    ...........................................................................................................................................................

   

 

zgodnie z załączonym formularzem cenowym dotyczącym sprawowania pogrzebu dla 1 osoby.    

 

 

 

 

                                                                                                                                          ...........................................................................

         ( podpis osób upoważnionych)                                                                                                                      Załącznik nr.2

 

 

 

                                                               Formularz cenowy

                                   dotyczący sprawienia pogrzebu dla 1 osoby zmarłej

 

Lp.

Wyszczególnienie

Cena jednostkowa brutto

1

Zapewnienie miejsca na grób

 

2

Zapewnienie wykopania grobu

 

3

Zapewnienie trumny drewnianej sosnowej lub topolowej

 

4

Zapewnienie urny

 

5

Zapewnienie tabliczki identyfikacyjnej

 

6

Zapewnienie krzyża drewnianego

 

7

Zapewnienie transportu do przewiezienia zwłok z miejsca zgonu do miejsca pochówku ( w tym koszt worka na ciało)

 

8

Zapewnienie transportu zwłok do kremacji

 

9

Przechowywanie ciała w chłodni

 

10

Przygotowanie ciała do pochówku,łącznie z ubraniem zwłok

 

11

Zapewnienie kompletnej odzieży i obuwia dla zmarłego

 

12

Zapewnienie ceremonii pogrzebowej zgodnie z wyznaniem

 

13

Zapewnienie i rozwieszenie 2 szt. nekrologów

 

14

Zapewnienie obsługi pogrzebu oraz ceremonii pogrzebowej (wpuszczenie ciała do grobu , zasypanie i zamkniecie grobu)

 

15

Zapewnienie wieńca i dwóch zniczy

 

16

Zapewnienie opłaty eksploatacyjnej

 

17

Zapewnienie nagrobka typu górka

 

 

                                                                        Razem

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                Załącznik nr.  3

 

 

 

                                                    U M O W A nr ..........

 

 Zawarta w dniu ....................w Mirsku pomiędzy

Domem Pomocy Społecznej w Mirsku, ul. Zielona 12 , 59 – 630 Mirsk,

reprezentowanym przez :

Dyrektora DPS – Dorotę Cinciruk

przy kontrasygnacie

Głównej księgowej – Eweliny Trzebiatowskiej

zwanym dalej Zleceniodawcą

a

...............................................................................................................................................................

zwanym dalej Zleceniobiorcą

 

                                                                          § 1

 

1.Zleceniodawca powierza , a Zleceniobiorca zobowiąuje się do świadczenia kompleksowych

   usług pogrzebowych związanych z pochówkiem.

2. Cena pogrzebu jednej osoby wynosi :

 
............... zł brutto ( słownie zł....................................................) pochówek tradycyjny

............... zł brutto ( słownie zł ...................................................) pochówek z urną

 

                                                                          § 2    

        

1.Podjęcie czynności związanych z pochówkiem poprzedzi każśdorazowo wystawienie przez Dom   Pomocy Społecznej w Mirsku zlecenia.

2.Czynności o ktorych mowa w ust.1 ustali ze Zleceniobiorcą pracownik socjany , indywidualnie dla kazdej sprawy.

 

                                                                           § 3

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zlecenia niezwłocznie po jego uzyskaniu.

 

                                                                            § 4

 

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykonania umowy.

 

                                                                            § 5

 

1.Zleceniobiorca w ciągu 3 dni od wykonania zlecenia przedstawi fakturę będącą podstawą do  rozliczenia. Zapłata nastąpi przelewem na konto Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnej po względem formalnym i rachunkowym faktury wystawionej na Dom  Pomocy Społecznej w Mirsku.

 

2. W przypadku gdy zmarły posiada rodzinę deklarującą pochowanie mieszkańca usługa ograniczy się do przewozu ciała do chlodni ortaz rozliczenie bezpośredno z rodziną

 

                                                                        § 6     

 

Umowa zostaje podpisana na czas określony od ................................... do ..................................

 z możliwością jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia przez każdą ze stron.

 

                                                                        § 7

 

 

W przypadku stwierdzenia sprawienia pogrzebu w sposób niezgodny z umową , Zleceniodawcy przysługuje prawo dochodzenia kary umownej w wysokosci 50% kosztów pogrzebowych oraz prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

                                                                        § 8

 

Zleceniobiorca nie powierzy realizacji zadań wynikających z umowy , osobie trzeciej.

 

                                                                        § 9

 

Zmiana treści niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

                                                                        § 10

 

Sprawy nie uregulowane niniejszą umową regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

                                                                        § 11

 

Spory wynikłe na tle nie stosowania niniejszej umowy Strony rozstrzygną na drodze polubownej a w przypadku braku porozumienia podlegać będą rozpatrzeniu przez sąd własciwy dla miejsca siedziby Zleceniodawcy.

 

                                                                        § 12 

 

Umowa zostaje sporzadzona w 2 egzemplarzach , po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

Zleceniodawca                                                                                                 Zleceniobiorca


 
Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional