DE
EN
PL
 
08.01.2015 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO NA POTRZEBY KOTLOWNI DPS W MIRSKU

Mirsk: Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby kotłowni DPS w Mirsku
Numer ogłoszenia: 3556 - 2015; data zamieszczenia: 08.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej , ul. Zielona 12, 58-537 Mirsk, woj. dolnośląskie, tel. 075 7834661, faks 075 7834661.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: dpsmirsk@powiatlwowecki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Pomoc Społeczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby kotłowni DPS w Mirsku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 45 000 litrów do kotłowni DPS w Mirsku.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia /nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: dpsmirsk@powiatlwowecki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej 59 - 630 Mirsk , ul. Zielona 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2015 godzina 11:00, miejsce: Dom Pomocy Spolecznej , 59 -630 Mirsk , ul.Zielona 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający:                                                                                 Mirsk 07.01.2015 r.

Dom Pomocy Społecznej w Mirsku

ul. Zielona 12

tel./fax; 757834661

 

 

                                                                                                         

 

 

                                          Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

Dostawę oleju opałowego lekkiego do Dom Pomocy Społecznej w Mirsku

 

 1. Dom Pomocy Społecznej w Mirsku zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym

zgodnie  z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2011 Nr.87 poz.484 ze zm.).

 1. Przedmiot zamówienia.

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok.45 000 litrów do Domu Pomocy Społecznej w Mirsku

 

             1) parametry wymagane dla oleju opałowego lekkiego :

a) wartość opałowa – nie niższa niż 42 000 KJ /kg

b) zawartość siarki – nie wyższa niż 0,2 %

c) temperatura krzepnięcia – nie wyższa niż   – 20 º C

d) temperatura zapłonu – nie niższa niż   + 56 º C

e) lepkość kinematyczna w temperaturze  + 20  – nie większa niż 6,0 mm2/s

 

      .   2) zapotrzebowanie ilościowe na olej opalowy określone w ust.2 stanowi

      przewidywane , szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie w okresie wykonania zamówienia           

      i nie jest wiążące dla Zamawiającego.

     

    3) dostawy odbywać się będą sukcesywnie , w miarę potrzeb , każdorazowo na 

      wniosek Zamawiającego , określający ilość oleju opałowego . Jednorazowo 

      zamawiana ( dostawa cząstkowa ) ilość oleju opalowego wynosić będzie od 3 000  

      litrów do 6000 litrów. 

 

     4) powyższa usługa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do 31.01.2016  roku.

                         

4. Oferowana cena brutto za 1 litr oleju opałowego winna zawierać podatek VAT           

     i koszty transportu.

 

5. Kryteria oceny ofert.

1)      przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryteriami:

a) cena zawierająca również koszty transportu – 100 %

2)      cena w skali 0 – 100 pkt.

a) najniższa cena – 100 pkt.

b) pozostałe proporcjonalnie w/g wzoru:

 

najniższa cena x100 pkt

----------------------------- x 100 % ( waga kryterium)

cena oferty rozpatrywanej

3)      za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która zdobędzie najwyższą ilość punktów.

      6.Termin związania z ofertą.         

          Wykonawcy pozostają związani ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

      7. Miejsce i termin składania ofert .

      

          1)ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego , tj. w sekretariacie DPS  w Mirsku ,          

          ul. Zielona 12  w terminie do 20.01.2015 do godziny 11:00.   

          2) oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania

          3) oferta zostanie odrzucona bez rozpatrywania , gdy będzie sprzeczna z ustawą Pzp lub z   

              SIWZ

      8.Miejsce i termin otwarcia ofert.  

           Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2015 o godz.11:30  w Domu Pomocy Społecznej w 

           Mirsku , ul. Zielona 12.

       9.Wybór oferty.

 

            1) wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z art.91 ustawy z dnia29 stycznia 2004 

               r. Prawo zamówień publicznych

            2) jeżeli w postępowaniu o udzielenie nie można będzie dokonać wyboru oferty 

                najkorzystniejszej  ze względu na złożenie ofert o takiej samej cenie , Zamawiający                                                

                wezwie wykonawców do  złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

 

       10.Ogłoszenie wyników.

  

            1) wszyscy Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie o wyborze ofert,

            2) wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania           

                umowy.

        11.Opis przygotowania ofert.

          

             1) oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

             2) złożone oferty powinny być zgodne z wymogami SIWZ,

             3) każdy wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę,

             4) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

             5) oferta powinna być sporządzona w języku polskim , z zachowaniem formy pisemnej pod  

                rygorem nieważności oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela lub 

                przedstawicieli wykonawcy,

             6) miejsca , w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osoby    

                 upoważnione do reprezentowania wykonawcy ,

             7) ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej i zabezpieczonej 

                przed przypadkowym otwarciem kopercie .Koperta powinna być zaadresowana do 

                Zamawiającego  z umieszczonym na niej napisem „Dostawa oleju opałowego”

             8) wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania przez  

                złożenie pisemnego powiadomienia, po którego otrzymaniu oferta zostanie odesłana bez  

                otwierania,

          12. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie.

 

              1)Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z  

                 wymogami  ustawowymi,  

              2) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 Pzp.

       13. Dokumenty wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

   

            1)  celem potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w pkt.12 

                 SIWZ należy przedstawić podpisane oświadczenie zgodnie z wymogami art.22 Pzp

                 ( załącznik nr 1 do SIWZ).

       14. Warunki Umowy.

  

            1) umowa zostanie zawarta na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie 

                publiczne w trybie przetargu nieograniczonego,

            2)o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę 

                pisemnie.

 

 

       15.Udzielanie wyjaśnień do SIWZ.

 

       Wyjaśnień udziela  Barbara Tkacz w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500. ,  

        tel. 75 78 34 661.

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

                                                                              

 

                                               O F E R T A

 

..................................................................................................................................................................................................................................

                                                         ( nazwa oferenta )

                                

                                     

składa ofertę na „ Dostawę oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Mirsku”

Cena ofertowa brutto oleju opałowego lekkiego  wynosi ..................... zł za jeden litr. 

 

 

                                

 

                                          O Ś W I A D C Z E N I E

 

W związku z przetargiem nieograniczonym   na  dostawę oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oświadczam , że firma nasza spełnia warunki określone w art.22 ust 1 ustawy Pzp.

 

- posiada uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia;

- posiada niezbędną wiedzę ,doświadczenie , potencjał techniczny

  i ekonomiczny oraz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia art.24 ustawy 

  Prawo zamówień publicznych.

 

 

W pełni akceptujemy warunki Zamawiającego określone w SIWZ.

       

 

 

 

............................................                          ...............................................

data  miejscowość                                                                                                pieczęć i podpis                                              

 

 

                           

 

 


 
Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional